พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019
ความรู้แจ้งฝ่ายวิญญาณ
Spiritual Insight

(เพราะข้าพเจ้าอธิษฐานเสมอว่า) ขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง (ของความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับ) เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งและใกล้ชิด … (เอเฟซัส 1:17 AMPC)

Continue reading