พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019
ความรักคือวิธีแก้ปัญหาของพระเจ้า
Love Is God’s Solution

“ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสีย…” (1 ยอห์น 4:18)

Continue reading