อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
พระองค์ไม่ได้จดบันทึกความบาป
He Doesn’t Keep Record Of Sin
“เพราะเราจะเมตตาต่อการอธรรมของพวกเขา และจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลย” (ฮีบรู 8:12)

Continue reading