พุธที่ 9 มกราคม 2019
มีชัยชนะโดยพระวิญญาณ
Victory By The Spirit

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37)

Continue reading