อังคารที่ 8 มกราคม 2019
ธรรมิกชนของพระเจ้า
Saints Of God

“เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้า เรียนบรรดาธรรมิกชนที่เอเฟซัสที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 1:1)

Continue reading