ศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2018
ไม่มีสัญญาอื่นใดนอกจากนี้
There’re No More Promises

“เพราะว่าพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (2 โครินธ์ 1:20)
Continue reading