จันทร์ ที่ 2 เมษายน 2018

ไม่มีถ้อยคำใดจากพระเจ้าที่ปราศจากฤทธิ์เดช
No Word From God Is Void Of Power
“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้” (ลูกา 1:37)
Continue reading