พุธ ที่ 4 เมษายน 2018

พระองค์รักคุณมากกว่าที่คุณสามารถจินตนาการได้
He Loves You More Than You Can Imagine
“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)
Continue reading