เสาร์ ที่ 14 เมษายน 2018
ร้องเพลงและสดุดีจากใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า
Singing And Making Melody To The Lord

“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 5:18-19)
Continue reading