พุธ ที่ 11 เมษายน 2018

พระองค์ทรงทำให้คุณเต็มใจและเต็มด้วยความสามารถ
He Makes You Willing And Able
“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟิลิบปี 2:13)
Continue reading