จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2018

ยินดีนิรันดร์
Pleasures Forevermore

“เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่น เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี” (สดุดี 16:6)
Continue reading