อังคาร ที่ 3 เมษายน 2018
พระคริสต์ : สภาพแวดล้อมของคุณ
Christ: Your New Environment

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2โครินท์ 5:17)
Continue reading