อังคาร ที่ 10 เมษายน 2018

ข่าวแห่งฤทธิ์อำนาจในการช่วยกู้
The News Of His Saving Power

“โปรดส่งข้าพระองค์ออกไปทั่วโลกด้วยข่าวแห่งฤทธิ์อำนาจในการช่วยกู้ของพระองค์ และเพื่อที่แผนการนิรันดร์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้น” (สดุดี 67:2 ฉบับTLB)
Continue reading