ศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2018

มีภาระใจในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า
Be Passionate About Kingdom Expansion
“แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้” (มัทธิว 6:33)
Continue reading