วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  2020

จงเพลิดเพลินกับพระคำ
Relish The Word

แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน (2 เปโตร 3:18)

เวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของคุณควรเป็นเวลาเมื่อคุณสามัคคีธรรมกับพระคำ พระคำของพระเจ้าคือทุกสิ่ง นั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อจะสามารถเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดให้คุณเป็นในชีวิต การมาถึงพระคริสต์จะต้องทำให้คุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเติบโตในฝ่ายวิญญาณ และการเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นผ่านทางพระคำ เช่นเดียวกับที่ทารกแรกเกิดที่ได้รับอาหารตามธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นพระเจ้าก็คาดหวังให้คุณหล่อเลี้ยงตนเองด้วยพระคำ

พระคัมภีร์กล่าวว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​บัง​เกิด​ใหม่​แล้ว ไม่​ใช่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​เสื่อม​สลาย​ได้ แต่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​ไม่​เสื่อม​สลาย คือ​จาก​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ที่​มี​ชีวิต​และ​ดำ​รง​อยู่ (1 เปโตร 1:23) เราเกิดมาจากพระคำ 1 เปโตร 2:2 กล่าวว่า เช่น​เดียว​กับ​ทา​รก​แรก​เกิด จง​ปรารถ​นา​น้ำ​นม​ฝ่าย​วิญ​ญาณ​ที่​ไร้​สิ่ง​เจือ​ปน เพื่อ​โดย​น้ำ​นม​นั้น​พวก​ท่าน​จะ​เติบ​โต​ขึ้น​สู่​ความ​รอด ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้คุณเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ยกเว้นพระคำ พระคำของพระเจ้าจะเสริมสร้างคุณขึ้นมาในทุกด้านของชีวิตของคุณ ทำให้คุณสุขภาพดีและมีสมดุล

จงเพลิดเพลินกับพระคำของพระเจ้า จงปิติยินดีในสิ่งนี้ ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้า​พระ​องค์​ปีติ​ยินดี​เพราะ​พระ​ดำ​รัส​ของ​พระ​องค์ อย่าง​ผู้​ที่​ได้​พบ​ของ​ที่​ริบ​มา​เป็น​อัน​มาก” (สดุดี 119:162) จงสงวนรักษาพระคำของพระเจ้าไว้ในใจ จงรู้พระคำด้วยตัวของคุณเอง นั่นเป็นวิธีที่จะเพิ่มพูนพระคุณและสันติสุขในชีวิตของคุณ ขอ​พระ​คุณ​และ​สันติ​สุข​จง​เพิ่ม​พูน​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยิ่งๆขึ้น โดย​การ​รู้​จัก​พระ​เจ้า​และ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา (2 เปโตร 1:2) ขณะที่คุณตั้งใจใคร่ครวญพระคำ คุณก็กำลังได้รับการโปรแกรมให้คิดความคิดของพระเจ้าและได้รับอิทธิพลจากลักษณะ ความคิด และความคิดเห็นของพระองค์เท่านั้น ฮาเลลูยา!

การตระหนักในพระคำของพระเจ้าจะทำให้คุณดำเนินชีวิตตามนั้น จงยกระดับชีวิตของคุณด้วยพระคำ นั่นคือดูแลและปกครองโลกของคุณและสภาพแวดล้อมของคุณด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยทุกวันผ่านทางพระคำและโดยพระวิญญาณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ปิติยินดีในพระคำของพระองค์ เพราะว่าพระคำของพระองค์คือชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์เห็นโดยความสว่างนั้น ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจของพระคำที่จะเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างข้าพระองค์ขึ้นในทุกด้านของชีวิตด้วยการมอบมรดกให้แก่ข้าพระองค์ใน

พระคริสต์ ข้าพระองค์มีทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคำของพระองค์นั่นคือ สันติสุข ความชอบธรรม ความชื่นชมยินดีนิรันดร์ ความอุดมสมบูรณ์ และพระพรตลอดนิรันดร์เป็นทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์ในพระคริสต์ในปัจจุบันนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:ฟิลิปปี 3:10; ยอห์น 17:3; สุภาษิต 8:17