วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020            

การสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้า
Our Fellowship With Divinity

สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเรา และเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ (1 ยอห์น 1:3)

สิ่งนี้ช่างทรงพลังจริงๆ การสามัคคีธรรมของเรากับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์! นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสเตียน การสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้า จุดประสงค์ของพระคริสต์คือการผลิตผู้ร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า นั่นคือสิ่งมีชีวิตที่พิเศษซึ่งมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า จึงทำให้เราสามารถสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้

1 โครินธ์ 1:9 กล่าวว่า พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​ซื่อสัตย์ พระ​องค์​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​ให้​สัม​พันธ์​สนิท​กับ​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ คือ​พระ​เยซู​คริสต์ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา ผลจากการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านี้ทำให้ทุกสิ่งที่เป็นของพระบิดาเป็นของเรา โอ การเป็นเอกภาพของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าช่างเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยพระพรจริงๆ! นั่นคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการอยู่ในพันธสัญญา! พระองค์เห็นตัวของพระองค์เองอยู่ในเรา พระองค์จะไม่พึงพอใจจนกว่าเราจะพึงพอใจ นั่นคือความชื่นชมยินดีของเราก็คือความชื่นชมยินดีของพระองค์ และความชื่นชมยินดีของพระองค์ก็คือความชื่นชมยินดีของเราด้วย ไม่น่าแปลกใจเลยที่อัครทูตเปาโลเขียนถึงทิโมธี

กล่าวว่า “…จง​เข้ม​แข็ง​ขึ้น​ด้วย​พระ​คุณ​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์” (2 ทิโมธี 2:1) นั่นหมายความว่าเราจะต้องฉวยโอกาสจากพระคุณของพระองค์ในการสามัคคีธรรมของเรากับพระองค์

คุณจำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณจริงๆ มากจนกระทั่งพระองค์ทำให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับคุณก็เกี่ยวข้องกับพระองค์ คุณไม่ได้ทำงานข้างๆ หรือแยกจากพระองค์ จงตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้ นี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรถูกรบกวนด้วยเรื่องใดๆ ในชีวิต ลองคิดดูสิ คุณจะขาดแคลนได้อย่างไรเมื่อคุณเป็นพันธมิตรกับพระมหากษัตริย์แห่งจักรวาล? เราเป็นบุตรของพระเจ้า ทายาทของพระเจ้า และทายาทร่วมกับพระคริสต์! ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

จงฉวยโอกาสอย่างเต็มที่จากความรักของพระองค์ในชีวิตของคุณและเพลิดเพลินกับสามัคคีธรรมที่เปี่ยมด้วยพระพรที่พระเจ้าทรงนำมาให้กับคุณ จงเดินกับพระองค์ พูดคุยกับพระองค์ และใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในพระองค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีตลอดไปสำหรับชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์สามารถสามัคคีธรรมกับพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด! นี่คือเกียรติที่สูงสุดและสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณที่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวแบบแบ่งแยกไม่ได้กับพระองค์เพื่อที่จะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างแท้จริงและทำให้น้ำพระทัยและวัตถุประสงค์องพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จเพื่อพระสิริและคำสรรเสริญต่อพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 6:17; 1 โครินธ์ 1:9; ฮีบรู 2:11; ยอห์น 17:21