วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2020

ความชอบธรรมของขวัญแห่งพระคุณ
Righteousness-A Gift Of Grace

พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์(2 โครินธ์ 5:21)

เมื่อคุณได้รับพระคริสต์เข้ามาในหัวใจของคุณ ชีวิตนิรันดร์ก็ได้ถูกถ่ายเทเข้าสู่วิญญาณของคุณ และความชอบธรรมก็มา ความชอบธรรมคือธรรมชาติของพระเจ้าที่สร้างความชอบธรรมของพระเจ้าในตัวคุณและทำให้คุณมีจุดยืนที่ถูกต้องกับพระเจ้า นี่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้แก่คุณในพระคริสต์ นั่นคือของขวัญแห่งพระคุณที่มอบให้แก่คุณโดยพระเยซูคริสต์ ยอห์น 1:17 กล่าวว่า คือ​ว่า​เรา​ได้​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น​มา​ทาง​โม​เสส ส่วน​พระ​คุณ​และ​ความ​จริง​มา​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์

โรม 5:17 กล่าวว่า “..คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รับ​พระ​กรุ​ณา​อัน​ไพ​บูลย์ และ​รับ​ของ​ประ​ทาน​คือ​ความ​ชอบ​ธรรม​ก็​จะ​ดำ​รง​ชีวิต และ​ครอบ​ครอง​โดย​พระ​องค์​ผู้​เดียว คือ​พระ​เยซู​คริสต์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ที่ยึดความชอบธรรมนั้นได้จะครอบครอง นั่นคือการครอบครองในชีวิต ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะยึดความชอบธรรมของคุณในพระคริสต์ไว้โดยการตระหนักรู้ในสิ่งนี้! การตระหนักรู้ว่าคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ทำให้คุณกล้าหาญและมั่นใจในการอธิษฐานและคาดหวังคำตอบ สิ่งนี้ทำให้คุณควบคุมเหนือพวกมาร ข้อกล่าวหาของมัน และสถานการณ์ในชีวิต

สิ่งนี้สวยงามมากเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับการงาน หรือ “การแสดง” ของคุณต่อพระพักตร์พระเจ้า ความชอบธรรมของคุณเป็นผลมาจากการทนทุกข์แทนคุณและการเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างมีชัยชนะของพระคริสต์ ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนอธรรมหรือดื้อดึงแค่ไหน นั่นคือมันไม่มีความแตกต่างอะไรที่คุณคิดว่าคุณได้ออกห่างจากพระเจ้าไปไกลแค่ไหน ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือโอบกอดความชอบธรรมของพระองค์ไว้

จงยอมรับของขวัญนี้ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คุณแล้วพูดว่า “พระเยซูผู้ชอบธรรม พระองค์เป็นความชอบธรรมของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้ตายเพื่อข้าพระองค์ และพระเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเป็นความชอบธรรมของข้าพระองค์” ฮาเลลูยา!

จงระลึกว่าคุณไม่ได้ขอพระองค์ก่อนที่พระองค์จะประทานความชอบธรรมให้แก่คุณ และความชอบธรรมของพระองค์ไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความชอบธรรมของมนุษย์ เป็นผู้ไร้บาปเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เดินอยู่บนแผ่นดินโลก ดังนั้นเราจะไม่ชอบธรรมมากขึ้นในสวรรค์มากกว่าที่เราเป็นอยู่แล้วในพระองค์

ดังนั้นในการทรงสถิตของพระเจ้า เราจึงมีเสรีภาพ นั่นคือไม่มีความกลัว ไม่มีการกล่าวโทษ ไม่มีความรู้สึกด้อยกว่า! เรามีอิสระในการสำแดงตัวตนของเราและเป็นตัวของเราเองในขณะที่เรานมัสการและสามัคคีธรรมกับพระองค์ เพราะเรามีจุดยืนที่ถูกต้องกับพระองค์ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและมากกว่านี้เป็นผลมาจากพระคุณอันล้นเหลือของพระองค์ นั่นคือของขวัญแห่งความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

สาธุการแด่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์เป็นของขวัญ และดลใจให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงการครอบครอง เพื่อจะปกครองและครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิต ข้าพระองค์ถูกพระคุณของพระองค์จับยึดเอาไว้ ด้วยการเพลิดเพลินกับเสรีภาพของกษัตริย์ผ่านทางของขวัญแห่งความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบในพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 2:8; ฟิลิปปี 3:9