วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2020

พระองค์ทำให้ยิ่งใหญ่
He Makes Great

ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ฤทธิ์อำนาจและฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่คนทั้งปวง (1 พงศาวดาร 29:12)

ฉันอ่านและใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ข้างบนในช่วงวัยรุ่นอย่างมาก ฉันคิดว่า “ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะทำสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ก็จะสำเร็จในชีวิตของฉัน!” ฉันไม่สงสัยเลย และมันก็เป็นเช่นนั้น ความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ที่จะทำให้ยิ่งใหญ่และประทานความแข็งแกร่ง ฮาเลลูยา!

พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมโดยที่เขาไม่ได้ขอว่า “เรา​จะทำ​ให้​เจ้ายิ่ง​ใหญ่”(ปฐมกาล 12:2) และพระองค์ก็ทำ พระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ยิ่งใหญ่ นี่คือเหตุผลที่ฉันบอกคริสเตียนและพันธกรของข่าวประเสริฐที่จะไม่กลัวการวิพากษ์วิจารณ์และการข่มเหง เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกระดานโดดสู่การเลื่อนตำแหน่ง สิ่งที่พูดหรือตีพิมพ์เกี่ยวกับคุณหรือต่อต้านคุณไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอะไร จงใจเย็นๆ พระคัมภีร์กล่าวว่า อา​วุธ​ทุก​ชนิด​ที่​ทำขึ้น​เพื่อ​ต่อ​สู้​เจ้า​จะ​ไม่​ชนะ(อิสยาห์ 54:17) ไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครสามารถหลู่เกียรติของคุณได้

พวกเขาอาจพยายามหลู่เกียรติคุณโดยการพูดและเขียนสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณ แต่พวกเขาจะเอาเกียรติที่พวกเขาไม่ได้ให้แก่คุณไปได้อย่างไร? นั่นเป็นไปไม่ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าเองเป็นผู้ยกคุณขึ้นสู่พระสิริ! พระองค์ได้ทำให้คุณยิ่งใหญ่ และไม่มีใครสามารถยกเลิกได้ ไม่มีสถาบันหรือรัฐบาลใดในโลกนี้ที่มีพลังมากพอที่จะทำให้คุณเสียชื่อเสียงได้ เพราะว่าชื่อเสียงของคุณคือพระคริสต์

จงกล่าวยืนยันบ่อยๆว่าชีวิตของคุณนั้นยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพระสิริ ถูกสวมด้วยมงกุฎแห่งเกียรติและความยิ่งใหญ่ และความพอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง อย่าให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำให้วอกแวกและคนที่ทำให้วอกแวก จงให้ทุกสิ่งที่สำคัญต่อคุณคือการทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย ความโอ่อ่าตระการ การครอบครอง ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ เกียรติ และพระสิริทั้งหมดเป็นของพระองค์ และคุณคือจุดโฟกัสของความรักแห่งพระองค์และเป็นทายาทร่วมกับพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ ชัยชนะ ความโอ่อ่าตระการ และแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของฉัน เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ฉัน! ชีวิตของฉันนั้นเป็นเลิศและเต็มไปด้วยพระสิริ และได้รับการสวมไว้ซึ่งมงกุฎแห่งเกียรติ และความพอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการทำให้ฉันเจริญรุ่งเรือง อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 1:23; ยอห์น 17:21-22; 1 เปโตร 5:10