วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม       2020                                                                                                                                                                                                                                                             

บังเกิดอย่างเป็นอิสระ เข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้า
Born Free-Into God’s Presence

เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:36)

หลายคนไม่ทราบว่าถ้อยคำที่พระเยซูตรัสข้างบนไม่ได้พูดกับคริสเตียน นั่นคือคริสเตียนไม่ได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระหรือจะไม่ถูกปลดปล่อย ปลดปล่อยเป็นอิสระจากอะไรหรือจากใครกันแน่? คริสเตียนคือคนที่ถูกสร้างใหม่ นั่นคือเขามาจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเขาจึงมีชีวิตที่เป็นขึ้นมาจากความตาย เขาบังเกิดอย่างมีอิสระเข้าสู่ความชอบธรรมและการทรงสถิตของพระเจ้า ฮาเลลูยา! 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากความไม่รู้พระคำ คริสเตียนบางคนยังคงมี “ความคิดแบบการบำบัดปลดปล่อย” ความคิดของความต้องการที่จะได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการหนึ่งหรืออื่นๆ เสมอ ไม่ คริสเตียนไม่ต้องการ “การบำบัดปลดปล่อย” จงเข้าใจสิ่งนี้ว่าทั้งโลกนี้ได้รับการช่วยให้รอดและปลดปล่อยโดยพระเยซูคริสต์ผ่านทางการสิ้นพระชนม์แทนของพระองค์ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ก็ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเพื่อทุกคน แต่นั่นคือกฎแห่งความรอด

บนพื้นฐานของโรม 10:9 ความรอดกลายเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตของคนที่ป่าวประกาศความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู ในขณะนั้นเขาหรือเธอบังเกิดใหม่และถูกย้ายเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งความสว่าง ซึ่งชีวิตของมนุษย์ถูกแทนที่ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า นั่นคือผู้ที่คริสเตียนเป็น เขาบังเกิดใหม่โดยปราศจากความบาป ปราศจากอดีต เข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้า! พระเจ้าให้กำเนิดแก่คุณผ่านทางพระคำอย่างแท้จริง

ยากอบ 1:18 กล่าวว่า เมื่อ​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ให้​เรา​บัง​เกิด​ด้วย​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง…” 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​บัง​เกิด​ใหม่​แล้ว ไม่​ใช่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​เสื่อม​สลาย​ได้ แต่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​ไม่​เสื่อม​สลาย คือ​จาก​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ที่​มี​ชีวิต​และ​ดำ​รง​อยู่ นี่คือความเป็นจริง! คุณเหนือกว่าซาตานและไม่สามารถอยู่ในพันธนาการของมันได้ เพราะว่าคุณมีชีวิตของพระคำ  ดังนั้นจงดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้าและเพลิดเพลินกับชีวิตของคุณในพระองค์ และเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณเป็น ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความชื่นชมยินดีที่ได้บังเกิดเข้าสู่เสรีภาพของพระวิญญาณเพื่อที่จะรับใช้พระองค์อย่างไม่จำกัดโดยปราศจากข้อจำกัด ความจำกัด หรือความกลัวในรูปแบบใดๆ ข้าพระองค์ใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้แก่ข้าพระองค์เหนือซาตานและฤทธิ์อำนาจทั้งหมดของศัตรูอย่างกล้าหาญ ขอบพระคุณสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่พระองค์มอบให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์และพระสิริของพระองค์ซึ่งถูกสำแดงในตัวข้าพระองค์ในวันนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 10:18-19;โคโลสี 1:12-14


วันพุธที่ 29 มกราคม 2020                                                                                                                                                                                                                                                      

สำนักงานใหญ่ของพระเจ้า
His Divine Headquarters

พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี (โคโลสี 1:26-27)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นศูนย์รวมของฤทธิ์อำนาจทั้งหมด และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในตัวคุณอย่างบริบูรณ์ พระองค์ไม่ได้มาเพื่อประทานส่วนหนึ่งของพระองค์ให้แก่คุณ ซึ่งตรงข้ามสิ่งที่บางคนเข้าใจ 1 โครินธ์ 3:16 กล่าวว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​พวก​ท่าน​เป็น​วิ​หาร​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​ใน​พวก​ท่าน?” ในที่นี้อัครทูตเปาโลเน้นย้ำว่าคุณเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในคุณ

แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่น่ายำเกรงและอัศจรรย์ที่สถิตอยู่ในตัวคุณคือใคร? พระองค์เป็นผู้ลำเลียงการทรงสถิตและพระพรของพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิมพระองค์ถูกเรียกว่า “ทูต​สวรรค์​ที่​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์” (อิสยาห์ 63:9) พระองค์เป็นผู้ที่สำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในทุกที่ที่พระเจ้าต้องการ ลองนึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลที่น่ายำเกรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของความเป็นพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในคุณ! นั่นทำให้คุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้ นั่นคือสำนักงานใหญ่ของพระเจ้า! ฮาเลลูยา!

นี่หมายความว่าในชีวิตของคุณมีแต่พระสิริและความเป็นเลิศเท่านั้น เพราะว่าพระคริสต์ในตัวคุณคือความหวังแห่งพระสิริ นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคุณหมายถึงพระสิริ ความเป็นเลิศ ความแข็งแกร่ง ชัยชนะ ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความเจริญรุ่งเรือง และพระพรในชีวิตของคุณ! จงกล่าวยืนยันสิ่งนี้เสมอ เพราะว่าฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้าทำงานผ่านความรู้และการกล่าวยืนยัน จงพูดออกเสียงบ่อยๆ ว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในตัวฉัน พระองค์ทำให้ทุกเส้นใยในชีวิตของฉันมีชีวิต พระองค์คือชีวิตของฉันและทุกสิ่งที่ฉันจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีเสมอและทำให้แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉันสำเร็จอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริ ฮาเลลูยา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เพียงแค่มาหาคุณเหมือนกับที่พระองค์ทำกับประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม พระองค์เสด็จเข้ามาในตัวคุณเพื่อทำให้คุณเป็นสำนักงานใหญ่ของการปฏิบัติการของพระองค์ในแผ่นดินโลก พระองค์สถิตอยู่ในตัวคุณด้วยพระสิริ พระบารมี การครอบครอง พระปัญญา และความแข็งแกร่งทั้งหมด และพระองค์อวยพระพรทุกสิ่งและทุกคนรอบตัวคุณผ่านทางคุณ นั่นคือพระองค์ทรงสถาปนาความชอบธรรมของพระเจ้าในแผ่นดินโลกและในหัวใจของมนุษย์ พระองค์สามารถสำแดงความรักของพระองค์ผ่านทางคุณได้ เพราะว่าคุณเป็นส่วนขยายของพระองค์ในแผ่นดินโลก คุณได้รับการยกย่องจากพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ (1 โครินธ์ 6:17) สรรเสริญพระเจ้าตลอดไป!

คำอธิษฐาน

สาธุการพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ในตัวข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ ทำให้ข้าพระองค์เป็นสำนักงานใหญ่แห่งการปฏิบัติงานของพระองค์ในแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ตระหนักและฉวยโอกาสจากการทรงสถิตที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริของพระองค์ในตัวข้าพระองค์และป่าวประกาศว่าข้าพระองค์ทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จในพระคริสต์ สำแดงพระสิริ พระปัญญา และความเป็นเลิศแห่งความเป็นพระเจ้า เกิดผลแห่งความชอบธรรม ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 6:17; โคโลสี 2:9-10


วันอังคารที่ 28 มกราคม    2020    

คำแห่งพระคุณของพระองค์
The Word Of His Grace

บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน (กิจการ 20:32)

พระคำของพระเจ้าเป็นมากกว่าประวัติศาสตร์หรือการรวบรวมเรื่องราว พระคำของพระเจ้าคือพระเจ้ากำลังพูดอยู่ และสิ่งที่พระองค์พูดเกี่ยวข้องกับ “เวลานี้” ของชีวิตเรา และเป็นวัสดุที่เราสร้างชีวิตของเรา เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณมักจะเจอวลีว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” ไม่ใช่ “พระเจ้าเคยตรัสดังนี้แหละ” “พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” หมายความว่าพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับคุณในวันนี้และสำหรับสถานการณ์ของคุณตอนนี้ พระคำมีประสิทธิภาพทั้งในตัวเองและโดยตัวเองเพื่อสร้างคุณและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเราคือการไตร่ตรองและความเชื่อมั่นของ เปาโลเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย้ายของพระคำของพระเจ้า พระคำใส่ความกล้าหาญ ความเป็นเลิศ และการครอบครองเข้าสู่วิญญาณของคุณ ถ้าคนที่เคยเป็นคนขี้อายมาจนถึงตอนนี้จะทุ่มเทตัวเองในการศึกษาพระคำของพระเจ้า ความขี้อายนั้นจะถูกแทนที่ด้วยวิญญาณแห่งฤทธิ์ ความรัก และความคิดที่สมบูรณ์ นั่นคือฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระคำทุกคำจากพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ อัครทูตเปาโลก็มั่นใจว่าสิ่งที่เสริมสร้างวิญญาณของคุณและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณก็คือ “คำแห่งพระคุณของพระเจ้า”

คำแห่งพระคุณของพระองค์คือพระคำของพระองค์เกี่ยวกับพระคริสต์ การงานแห่งการทรงไถ่ของพระองค์เพื่อเรา นั่นคือบุคคลที่เราเป็นในวันนี้ สิ่งที่เรามี และที่ที่เราอยู่ในวันนี้ อันเป็นผลลัพธ์ของความตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่สร้างคุณขึ้นในฝ่ายวิญญาณ ความคิด ร่างกาย การเงิน อารมณ์ และทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ของชีวิต ฮาเลลูยา!

จงทุ่มเทตนเองในการศึกษาพระคำ นั่นคือไตร่ตรองและใคร่ครวญพระคำ ในขณะที่คุณทำเช่นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คุณเข้าใจถึงความลึกลับและความลับของชีวิตและอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของเรา พระองค์จะกระตุ้นพระคำในตัวคุณในแบบที่ทำให้เกิดการระเบิดออกของความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต (1 ทิโมธี 4:15)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อการรับการสร้าง การเสริมสร้าง การเสริมกำลัง และการถูกทำให้เข้มแข็งด้วยพระคำของพระองค์เพื่อชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ชัยชนะ และมีชัย ผ่านทางพันธกิจของพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเจริญเติบโตของข้าพระองค์ ทั้งฝ่ายวิญญาณ ร่างกาย ความคิด อารมณ์ และการเงินจะเห็นได้ชัด มีการระเบิดออกของความเจริญรุ่งเรืองในทุกพื้นที่ของชีวิตของข้าพระองค์เพื่อคำสรรเสริญและพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ทิโมธี 4:15; 1 เปโตร 2:2


วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม      2020   

ปฏิเสธความเย่อหยิ่ง
Refuse Pride  

แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ(ยากอบ 4:6)

บางครั้งเป็นการยากที่จะบอกว่าผู้คนเย่อหยิ่งเมื่อใด เพราะว่าความเย่อหยิ่งเป็นเรื่องของหัวใจ มีเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถวินิจฉัยความเย่อหยิ่งในหัวใจของมนุษย์ได้ ในขณะที่คุณศึกษา ใคร่ครวญ หรือฟังพระคำของพระเจ้า พระคำก็จะ “เอกซเรย์” หัวใจของคุณเพื่อที่จะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในนั้น ถ้ามีความเย่อหยิ่งหรือบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระคำจะเปิดเผยแก่คุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

พระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะ​ว่า​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลา​นุ​ภาพ​อยู่​เสมอ และ​คม​ยิ่ง​กว่า​ดาบ​สอง​คม​ใดๆ แทง​ทะลุ​กระ​ทั่ง​แยก​จิต​และ​วิญ​ญาณ ทั้ง​ข้อ​กระ​ดูก​และ​ไข​ใน​กระดูก และ​สา​มารถ​วินิจ​ฉัย​ความ​คิด​และ​ความ​มุ่ง​หมาย​ใน​ใจ​ด้วย (ฮีบรู 4:12) พระคำของพระเจ้ามองเห็นความคิดและเจตนาของหัวใจ ใน 1 ซามูเอล 16:7 กล่าวว่า

มนุษย์​ดู​ที่​รูป​ร่าง​ภาย​นอก แต่​พระ​ยาห์​เวห์​ทอด​พระ​เนตร​จิต​ใจอย่ารอให้ใครบางคนกล่าวหาว่าคุณเย่อหยิ่ง จงใช้พระคำเพื่อตรวจสอบตัวเอง จงศึกษาพระคัมภีร์และดูว่าบรรยายอย่างไรถึงความเย่อหยิ่ง พฤติธรรมของผู้ชายและผู้หญิงที่พระเจ้ากล่าวว่าเย่อหยิ่ง และการสำแดงออกของความเย่อหยิ่งซึ่งถูกบรรยายว่า “พระ​องค์​ก็​มี​พระ​ทัย​ผยองขึ้น” 2 พงศาวดาร 26:16; 32:25; เอเสเคียล 28:5,17 ดวง​ตา​ยโส (สุภาษิต 6:17) และสุภาษิต 21:4 ที่พูดถึง “ดวงตา​ยโส และ​ใจ​ลำ​พอง” ซึ่งทั้งสองนี้พระเจ้าบอกว่าเป็นความบาป

เมื่อบางคนเดินในความเย่อหยิ่ง พระเจ้าให้เวลาแก่บุคคลเช่นนั้นเพื่อทำการแก้ไข จนกระทั่งในที่สุดความเย่อหยิ่งนั้นก็เริ่มขัดขวางเขาไม่ให้ก้าวหน้าในชีวิตอย่างมีความหมาย อย่าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ จงต่อสู้เพื่อคงอยู่ในความถ่อมใจ จงใช้คำพูดที่เหมาะสมกับผู้คน นั่นคือคำพูดที่เปี่ยมด้วยพระคุณและความรัก จงเลียนแบบพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะเปี่ยมไปด้วยพระสิริ พระบารมี และความยิ่งใหญ่ พระองค์ “…​ทรง​ถ่อม​ตัว​ลง ทรง​ยอม​เชื่อ​ฟัง​จน​ถึง​ความ​มร​ณา กระ​ทั่ง​มร​ณา​บน​กาง​เขน” (ฟิลิปปี 2:5-8) ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ข้าพระองค์รับพระคำของพระองค์เข้าสู่วิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยความยินดี และขอบพระคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สิ่งนี้นำมาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ ความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระคริสต์เห็นได้ชัดในความคิด การสื่อสาร และการกระทำของข้าพระองค์ จึงทำให้พระคุณของพระองค์เพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์เพื่อพระสิริที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:มัทธิว 23:12; สุภาษิต 18:12; สดุดี 138:6; 1 เปโตร 5:5


วันเสาร์ที่ 25 มกราคม   2020 

ได้รับความโปรดปรานและจัดวางตำแหน่งไว้โดยพระเจ้า
Divinely Favoured And Positioned

และเอลีชาตอบนางว่าบอกฉันมาซิว่า จะให้ฉันทำอะไรให้? เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง?และนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันหนึ่งไห  (2 พงษ์กษัตริย์ 4:2)

มีคนที่ท้อแท้ เพราะว่าพวกเขาตกงานหรือเพราะว่าไม่สามารถควบคุมธุรกิจของพวกเขาได้ การบังเกิดใหม่ทำให้สิ่งต่างๆ แบบนั้นไม่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณได้ การที่คุณตกงานไม่ได้มีความหมายอะไรเลย และสาเหตุที่ทำให้คุณตกงานก็ไม่สำคัญเช่นกัน สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณคือสิ่งที่เราเรียกว่า “การจัดวางตำแหน่งโดยพระเจ้า”

จงระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านเกี่ยวกับโยเซฟในการศึกษาก่อนหน้านี้ของเรา นั่นคือเขาเป็นทาส เขาไม่ได้รับเงินเดือน เพราะว่าทาสไม่ได้รับเงินเดือน แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “โยเซฟเป็นคนที่เจริญรุ่งเรือง” แม้ในฐานะทาส (ปฐมกาล 39:2) เขาไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนเพื่อที่จะเจริญรุ่งเรือง เขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัม และนั่นคือทั้งหมดที่จำเป็น เขามีความฝันอยู่ต่อหน้าเขา และเขารู้ว่าเขาเป็นใคร เขาทำหน้าที่ในพระคุณของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ในฐานะลูกของพระเจ้าคุณไม่มีข้อเสียเปรียบ คุณได้รับการจัดวางตำแหน่งเพื่อความยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยพระเจ้า โรม 8:28 ป่าวประกาศว่า เรา​รู้​ว่า​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ร่วม​กัน​ก่อ​ผล​ดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า คือ​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นต่อคุณหรือกับคุณโดยบังเอิญ ไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน นั่นคือสถานการณ์ที่คุณอยู่ เป็นสถานที่ที่คำตอบของคุณอยู่ อย่าหวังว่าคุณจะมีเงินทุนหรือสิ่งอื่นใด

ในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา เอลีชาถามหญิงม่ายว่า “…เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง?” ด้วยน้ำมันเล็กน้อยที่เธอมี เธอกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันในชั่วข้ามคืน! สรรเสริญพระเจ้า! เงินทุนทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในความคิดของคุณ ข้อได้เปรียบทั้งหมดที่คุณต้องการคือพระคริสต์ในตัวคุณ ดังนั้นจงมองไปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณ นั่นคือจงไว้วางใจในพระองค์สำหรับการนำและทิศทาง และทำสิ่งใดก็ตามที่พระองค์บอกคุณ พระองค์จะทำให้พระพรของพระองค์มาเหนือสิ่งนี้ และสิ่งนั้นก็จะเบ่งบานเกินกว่าความฝันของคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการเล้าโลมใจในพระคำของพระองค์ พระองค์ได้อวยพระพรการงานแห่งมือของข้าพระองค์ และวางข้าพระองค์ไว้บนเส้นทางแห่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองที่ถาวร ข้าพระองค์กำลังเฟื่องฟูเหมือนต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อลูกๆ ของพระองค์ทั่วโลกในวันนี้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่หลากหลาย พวกเขาชนะโดยพระวิญญาณ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต 8:10-12; โยบ 22:29; โรม 8:28