วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์     2020

พระองค์ทำลายความตาย
He Abolished Death

พระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ แต่ตามพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองทรงสำแดงให้ประจักษ์ โดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงทำลายความตายให้สูญสิ้น และทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐ (2 ทิโมธี 1:8-10)

สาธุการแด่พระเจ้า! คุณจะอ่านพบสิ่งที่เราเพิ่งอ่านในส่วนหลังของข้อพระคัมภีร์หลักของเราได้ที่ไหนในโลกนี้? ใครจะคิดว่าคำกล่าวเช่นนี้จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกได้? ฉันต้องการให้คุณสังเกตเรื่องเวลา พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดว่า “ใครจะทำลายความตายให้สูญสิ้น” แต่กล่าวว่า “ผู้ทรงทำลายความตายให้สูญสิ้น” เมื่อบางสิ่งถูกทำลายให้สูญสิ้นก็หมายความว่ามันได้ถูกกำจัดให้สิ้นซาก ลบล้าง จบลง หยุด และกำจัด!

พระเยซูได้ทำให้ความตายถึงจุดจบ! และฉันไม่ได้หมายถึงความตายฝ่ายวิญญาณ ส่วนสรุปของประโยคแสดงให้เห็นว่าพระองค์กำลังอ้างถึงความตายฝ่ายร่างกาย เพราะกล่าวว่า “และทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐ” นี่เป็นสิ่งที่ดีสุดๆ! พระองค์ไม่ได้แค่กำจัดความตายให้สูญสิ้น แต่พระองค์ได้นำชีวิตและความเป็นอมตะเข้ามาแทนที่ การต้องตายหมายความว่าอย่างไร? การต้องตายหมายถึงการเป็นมนุษย์ นั่นคืออยู่ใต้อำนาจของความตาย แต่การบังเกิดใหม่ทำให้ความตายถูกกลืนโดยความเป็นอมตะ ความเป็นมนุษย์ของคุณถูกแทนที่โดยชีวิตของพระเจ้า ตอนนี้คุณเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตของพระเจ้า  นั่นคือสิ่งมีชีวิตแบบพระเจ้าที่ได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิต

คุณอาจถามว่า “ถ้าสิ่งนี้เป็นจริง ถ้าพระเยซูได้ทำลายความตายให้สูญสิ้นไปอย่างแท้จริงแล้ว ทำไมผู้คนถึงยังตายอยู่ รวมถึงคริสเตียนด้วย?” พระเจ้าตรัสว่า “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้” เราสามารถเลือกที่จะวางชีวิตของเราลง ลองคิดเกี่ยวกับเปาโล ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ที่เราอ่านโดยพระวิญญาณ เขาจากโลกนี้ไปเพราะเขาพร้อมที่จะไป เขาวางชีวิตของเขาลง เช่นเดียวกับพระเยซู เปาโลกล่าวว่า ข้าพ​เจ้า​ได้​ต่อ​สู้​อย่าง​เต็ม​กำ​ลัง ข้าพ​เจ้า​ได้​วิ่ง​แข่ง​จน​ครบ​ถ้วน ข้าพเจ้า​ได้​รัก​ษา​ความ​เชื่อ​ไว้​แล้ว (2 ทิโมธี 4:7) เขาทำพันธกิจของเขาจนเสร็จสิ้นและวางชีวิตของเขาลงในระหว่างการข่มเหงครั้งใหญ่

เหตุผลหลักที่ผู้คนเสียชีวิตก็เพราะการตระหนักถึงความตายและความกลัวตาย อย่าคิดถึงความตาย อย่ากลัวความตาย อย่าพูดถึงความตาย ความตายคือศัตรู ศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วซึ่งได้ถูกทำลายให้สูญสิ้นไปแล้ว! มันไม่มีอำนาจเหนือคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์และนำชีวิตและความเป็นอมตะให้กระจ่างแจ้งผ่านทางข่าวประเสริฐ ข้าพระองค์เป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า ดังนั้นชีวิตนิรันดร์จึงทำงานอยู่ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีภูมิคุ้มกันต่อระบบที่ทำลายล้างของโลกนี้ และข้าพระองค์ก็ไม่มีความกลัวอยู่ในข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 15:51-52; ยอห์น 11:25-26; 1 ยอห์น 5:13; 2 เปโตร 1:4