วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  2020

จงเพลิดเพลินกับพระคำ
Relish The Word

แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน (2 เปโตร 3:18)

เวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของคุณควรเป็นเวลาเมื่อคุณสามัคคีธรรมกับพระคำ พระคำของพระเจ้าคือทุกสิ่ง นั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อจะสามารถเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดให้คุณเป็นในชีวิต การมาถึงพระคริสต์จะต้องทำให้คุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเติบโตในฝ่ายวิญญาณ และการเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นผ่านทางพระคำ เช่นเดียวกับที่ทารกแรกเกิดที่ได้รับอาหารตามธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นพระเจ้าก็คาดหวังให้คุณหล่อเลี้ยงตนเองด้วยพระคำ

พระคัมภีร์กล่าวว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​บัง​เกิด​ใหม่​แล้ว ไม่​ใช่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​เสื่อม​สลาย​ได้ แต่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​ไม่​เสื่อม​สลาย คือ​จาก​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ที่​มี​ชีวิต​และ​ดำ​รง​อยู่ (1 เปโตร 1:23) เราเกิดมาจากพระคำ 1 เปโตร 2:2 กล่าวว่า เช่น​เดียว​กับ​ทา​รก​แรก​เกิด จง​ปรารถ​นา​น้ำ​นม​ฝ่าย​วิญ​ญาณ​ที่​ไร้​สิ่ง​เจือ​ปน เพื่อ​โดย​น้ำ​นม​นั้น​พวก​ท่าน​จะ​เติบ​โต​ขึ้น​สู่​ความ​รอด ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้คุณเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ยกเว้นพระคำ พระคำของพระเจ้าจะเสริมสร้างคุณขึ้นมาในทุกด้านของชีวิตของคุณ ทำให้คุณสุขภาพดีและมีสมดุล

จงเพลิดเพลินกับพระคำของพระเจ้า จงปิติยินดีในสิ่งนี้ ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้า​พระ​องค์​ปีติ​ยินดี​เพราะ​พระ​ดำ​รัส​ของ​พระ​องค์ อย่าง​ผู้​ที่​ได้​พบ​ของ​ที่​ริบ​มา​เป็น​อัน​มาก” (สดุดี 119:162) จงสงวนรักษาพระคำของพระเจ้าไว้ในใจ จงรู้พระคำด้วยตัวของคุณเอง นั่นเป็นวิธีที่จะเพิ่มพูนพระคุณและสันติสุขในชีวิตของคุณ ขอ​พระ​คุณ​และ​สันติ​สุข​จง​เพิ่ม​พูน​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยิ่งๆขึ้น โดย​การ​รู้​จัก​พระ​เจ้า​และ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา (2 เปโตร 1:2) ขณะที่คุณตั้งใจใคร่ครวญพระคำ คุณก็กำลังได้รับการโปรแกรมให้คิดความคิดของพระเจ้าและได้รับอิทธิพลจากลักษณะ ความคิด และความคิดเห็นของพระองค์เท่านั้น ฮาเลลูยา!

การตระหนักในพระคำของพระเจ้าจะทำให้คุณดำเนินชีวิตตามนั้น จงยกระดับชีวิตของคุณด้วยพระคำ นั่นคือดูแลและปกครองโลกของคุณและสภาพแวดล้อมของคุณด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยทุกวันผ่านทางพระคำและโดยพระวิญญาณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ปิติยินดีในพระคำของพระองค์ เพราะว่าพระคำของพระองค์คือชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์เห็นโดยความสว่างนั้น ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจของพระคำที่จะเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างข้าพระองค์ขึ้นในทุกด้านของชีวิตด้วยการมอบมรดกให้แก่ข้าพระองค์ใน

พระคริสต์ ข้าพระองค์มีทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคำของพระองค์นั่นคือ สันติสุข ความชอบธรรม ความชื่นชมยินดีนิรันดร์ ความอุดมสมบูรณ์ และพระพรตลอดนิรันดร์เป็นทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์ในพระคริสต์ในปัจจุบันนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:ฟิลิปปี 3:10; ยอห์น 17:3; สุภาษิต 8:17


วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์  2020

จงรักษาความสงบและการกล่าวสารภาพของคุณไว้
Maintain Your Composure And Confession

เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:18)

พระเจ้ารักคุณและห่วงใยคุณ พระองค์ต้องการเห็นคุณชนะและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทุกวัน พระเยซูตรัสว่า ใน​โลก​นี้​ท่าน​จะ​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก แต่​จง​มี​ใจ​กล้า​เถิด เพราะ​ว่า​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว (ยอห์น 16:33) อย่าอนุญาตให้สถานการณ์ทำให้คุณผิดหวัง จงฝึกฝนความเชื่อของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่คุณเผชิญ จงบอกตัวเองว่าทุก​อย่าง​ร่วม​กัน​ก่อ​ผล​ดี​แก่​ฉัน(โรม 8:28)

(2 ทิโมธี 3:12) กล่าวว่า แท้​จริง​ทุก​คน​ที่​ตั้ง​ใจ​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ถูก​ข่มเหง นั่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง แต่ส่วนที่งดงามก็คือคุณจะชนะเสมอ เพราะว่าคุณได้รับการทรงเรียกให้เข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะ สิ่งต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ แต่จงรักษาความสงบและการกล่าวสารภาพพระคำของคุณไว้ อย่ายอมรับความพ่ายแพ้ อย่ายอมแพ้ต่อความเจ็บป่วยหรือสิ่งใดที่ทำให้เจ็บปวด อย่าพูดว่า “ฉันติดเชื้อ” เพราะคุณสังเกตเห็นอาการบางอย่างในร่างกายของคุณ คุณอยู่ในสายพันธุ์ของ “คนที่ถูกสร้างใหม่”

อาการหรือการวินิจฉัยของแพทย์ไม่ควรเปลี่ยนแปลงถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ จงเก็บรักษาพระคำไว้ในปากของคุณ ความรู้สึกหรือตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณไม่ได้เปลี่ยนบุคคลที่คุณเป็น สิ่งที่คุณเห็นด้วยตาทางกายภาพของคุณเป็นสิ่งที่ชั่วคราว นั่นหมายความว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจงยึดมั่นในความเชื่อของคุณ ความเชื่อของคุณคือชัยชนะที่ชนะโลก (1 ยอห์น 5:4)

ความยากลำบากทุกอย่างที่คุณเผชิญคือโอกาสของคุณที่จะมีประสบการณ์และสำแดงพระสิริของพระเจ้า เพราะ​ว่า​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ชั่ว​คราว​และ​เล็ก​น้อย​ของ​เรา จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์​ศรี​นิรันดร์​มาก​มาย​อย่าง​ไม่​มี​ที่​เปรียบ(2 โครินธ์ 4:17) ไม่ว่าคุณจะผ่านชีวิตไปอย่างไรก็จะกลับกลายเป็นผลดีต่อคุณตราบใดที่คุณละสายตาจากสภาพหรือสถานการณ์ไปที่พระคำ ฮีบรู 12:2 กล่าวว่า โดย​จับ​ตา​มอง​ที่​พระ​เยซู​ผู้​เบิก​ทาง​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​นั้น​สม​บูรณ์…

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่ฉันผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและทรงทำให้ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต ฉันดำเนินชีวิตอย่างมีชัยในวันนี้และตลอดไปด้วยการทำให้ความฝันของพระเจ้าสำเร็จและนำพระสิริมาสู่พระนามของพระองค์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม:ยากอบ 2:17-22


วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2020

การเป็นขึ้นมาจากความตายประทานชีวิตใหม่ให้แก่เรา
The Resurrection Gave Us Newness Of Life

เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน  (โรม 6:4)

ถ้าคริสเตียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรอดจากความบาปเท่านั้นก็ไม่จำเป็นที่พระเยซูจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตาย ความตายบนไม้กางเขนของพระองค์ก็เพียงพอแล้ว สิ่งนี้จ่ายราคาให้กับความบาปทั้งหมดของเราและรับประกันการล้างบาปที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามนั่นคือการทรงไถ่ ไม่ใช่คริสเตียน!

การทรงไถ่หมายถึงการช่วยคนให้รอดโดยการจ่ายราคา ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ พระองค์ก็จ่ายค่าไถ่ชีวิตของมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์เอง พระองค์ทำอย่างนั้นเพื่อมนุษยชาติทั้งหมด ไม่ใช่เพื่อคริสเตียน คริสเตียนไม่ใช่คนที่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ให้ จงมองดูอย่างนี้ เมื่อพระเยซูทรงถูกแขวนบนไม้กางเขน ในความคิดของพระเจ้านั้น เราทุกคนก็ถูกแขวนที่นั่นด้วย (ในพระองค์) เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเรา เมื่อพระองค์ร้องออกมาว่า “สำเร็จแล้ว” และสละวิญญาณ เราก็ตายในพระองค์ด้วย

ตอนนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ซาตานไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้น และทูตสวรรค์ก็ยังคงประหลาดใจและพยายามมองดูคริสเตียนมีพื้นฐานอยู่บนการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู และไม่ใช่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีบางสิ่งมากกว่าการทรงไถ่ นั่นคือการนำเราไปสู่ชีวิตใหม่ เราได้ถูกยกขึ้นพร้อมกับพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:6)

โรม 10:9 กล่าวว่า คือ​ว่า​ถ้า​ท่าน​จะ​ยอม​รับ​ด้วย​ปาก​ของ​ท่าน​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย ท่าน​จะ​รอด นี่ช่วยให้เรารู้ว่าความรอดมาจากการเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้า และการกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์  คริสเตียนคือผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตาย คริสเตียนไม่มีอดีต เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 5:17 ว่า ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น หมายความว่าเขาเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ไม่น่าแปลกใจที่ยากอบป่าวประกาศว่า เมื่อ​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์ (พระเจ้า) ​ทรง​ให้​เรา​บัง​เกิด​ด้วย​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง เพื่อ​ให้​เรา​เป็น​ผลิต​ผล​แรก​ของ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง (ยากอบ 1:18) ดังนั้นการบังเกิดใหม่ไม่ได้ทำให้คุณ “ได้รับการไถ่” แต่คุณเป็นผลแห่งพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระคริสต์ การทรงไถ่ถูกทำให้สำเร็จด้วยความตายของพระองค์ แต่คริสเตียนเกิดขึ้นจากการเป็นขึ้นมาจากความตาย ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ และข้าพระองค์เดินในชีวิตใหม่ด้วยการตระหนักรู้ว่าข้าพระองค์ได้ถูกยกขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์และถูกทำให้นั่งร่วมกับพระองค์ในสถานที่แห่งชัยชนะ สิทธิอำนาจ และการครอบครองตลอดกาล ใน

พระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 5:17; กาลาเทีย 2:20


วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2020

จงยืนขึ้นและยืนอย่างมั่นคง
Stand Up And Stand Strong

แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหม?” และข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว(เอเสเคียล 37:3)

ในเส้นทางแห่งความเชื่ออาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรง แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่าเกลียดชังตัวเองหรือบ่นที่คุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ จงปฏิเสธที่จะท้อใจ อย่าทำผิดพลาดด้วยการวิ่งเตลิดด้วยการแสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์ ไม่ จงพูดให้ตัวเองออกมาจากสิ่งนั้น

นี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกให้เอเสเคียลทำในหุบเขากระดูกแห้ง (เอเสเคียล 37:3-4) เอเสเคียลพบว่าตัวเองอยู่ในหุบเขาที่มีกระดูกแห้ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าถามเขาว่า “กระดูกเหล่านี้สามารถมีชีวิตได้ไหม?” นั่นเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าก็บอกเอเสเคียลว่า “จงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้”  ขณะที่เขาเผยพระวจนะ การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น นั่นคือ “…และ​เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​เผย​พระ​วจนะ​อยู่​นั้น​ก็​มี​เสียง และ​ดู​สิ เป็น​เสียง​สั่น​รัว พวก​กระ​ดูก​นั้น​เข้า​มา​หา​กัน กระ​ดูก​กับ​กระ​ดูก (เอเสเคียล 37:7)

ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะอยู่คนเดียวกับพระเจ้า และทุกสิ่งรอบตัวคุณดูเหมือนจะ “แห้ง” การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ และคุณเป็นคนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดของคุณ โปรดระลึกว่าคำคือ “สิ่งต่างๆ” ซึ่งมีพลังงานและตัวตนฝ่ายวิญญาณ สิ่งที่คุณพูดจะเกิดขึ้น

ดังนั้นความท้าทายที่คุณเผชิญคือโอกาสในการสำแดงความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณและพิสูจน์พระคำของพระองค์ แทนที่จะจมอยู่ในภาวะวิกฤติ จงป่าวประกาศสุขภาพ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และชัยชนะของคุณในพระเยซูคริสต์ พระคำในปากของคุณเป็นพลังสร้างสรรค์ นั่นคือจะนำมาซึ่งการอัศจรรย์

 พระคำของพระเจ้าสร้างทุกสิ่งและสามารถสร้างสิ่งใดก็ได้ จงใช้ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อเพื่อกำหนดกรอบของโลกของคุณและตั้งโปรแกรมแก่วิญญาณของคุณเพื่อความสำเร็จและชัยชนะ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันจำเริญขึ้นเหมือนต้นปาล์ม เกิดผล และมีประสิทธิภาพ ฉันเติบโตขึ้นอย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน นั่นคือโอ่อ่าตระการ มั่นคง ทนทาน และไม่เสื่อมสลาย ฉันเกิดผลเพื่อความชอบธรรม ได้รับการสถาปนาอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จและพระสิริเป็นนิตย์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โยบ 11:15-18; มาระโก 11:23


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2020

พระองค์ทำให้ยิ่งใหญ่
He Makes Great

ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ฤทธิ์อำนาจและฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่คนทั้งปวง (1 พงศาวดาร 29:12)

ฉันอ่านและใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ข้างบนในช่วงวัยรุ่นอย่างมาก ฉันคิดว่า “ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะทำสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ก็จะสำเร็จในชีวิตของฉัน!” ฉันไม่สงสัยเลย และมันก็เป็นเช่นนั้น ความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ที่จะทำให้ยิ่งใหญ่และประทานความแข็งแกร่ง ฮาเลลูยา!

พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมโดยที่เขาไม่ได้ขอว่า “เรา​จะทำ​ให้​เจ้ายิ่ง​ใหญ่”(ปฐมกาล 12:2) และพระองค์ก็ทำ พระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ยิ่งใหญ่ นี่คือเหตุผลที่ฉันบอกคริสเตียนและพันธกรของข่าวประเสริฐที่จะไม่กลัวการวิพากษ์วิจารณ์และการข่มเหง เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกระดานโดดสู่การเลื่อนตำแหน่ง สิ่งที่พูดหรือตีพิมพ์เกี่ยวกับคุณหรือต่อต้านคุณไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอะไร จงใจเย็นๆ พระคัมภีร์กล่าวว่า อา​วุธ​ทุก​ชนิด​ที่​ทำขึ้น​เพื่อ​ต่อ​สู้​เจ้า​จะ​ไม่​ชนะ(อิสยาห์ 54:17) ไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครสามารถหลู่เกียรติของคุณได้

พวกเขาอาจพยายามหลู่เกียรติคุณโดยการพูดและเขียนสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณ แต่พวกเขาจะเอาเกียรติที่พวกเขาไม่ได้ให้แก่คุณไปได้อย่างไร? นั่นเป็นไปไม่ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าเองเป็นผู้ยกคุณขึ้นสู่พระสิริ! พระองค์ได้ทำให้คุณยิ่งใหญ่ และไม่มีใครสามารถยกเลิกได้ ไม่มีสถาบันหรือรัฐบาลใดในโลกนี้ที่มีพลังมากพอที่จะทำให้คุณเสียชื่อเสียงได้ เพราะว่าชื่อเสียงของคุณคือพระคริสต์

จงกล่าวยืนยันบ่อยๆว่าชีวิตของคุณนั้นยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพระสิริ ถูกสวมด้วยมงกุฎแห่งเกียรติและความยิ่งใหญ่ และความพอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง อย่าให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำให้วอกแวกและคนที่ทำให้วอกแวก จงให้ทุกสิ่งที่สำคัญต่อคุณคือการทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย ความโอ่อ่าตระการ การครอบครอง ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ เกียรติ และพระสิริทั้งหมดเป็นของพระองค์ และคุณคือจุดโฟกัสของความรักแห่งพระองค์และเป็นทายาทร่วมกับพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ ชัยชนะ ความโอ่อ่าตระการ และแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของฉัน เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ฉัน! ชีวิตของฉันนั้นเป็นเลิศและเต็มไปด้วยพระสิริ และได้รับการสวมไว้ซึ่งมงกุฎแห่งเกียรติ และความพอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการทำให้ฉันเจริญรุ่งเรือง อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 1:23; ยอห์น 17:21-22; 1 เปโตร 5:10