วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์  2020

จงทำให้มันเรียบง่าย
Keep It Simple

แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐาน อย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะโปรดฟัง (มัทธิว 6:7)

บางคนเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการเมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวคือคำอธิษฐานที่ทรงพลัง แต่จริงๆ แล้ว คำอธิษฐานที่ทรงพลังนั้นคืออะไร? สำหรับบางคนสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับถ้อยคำที่หลายหลากหรือว่าพวกเขาตะโกนได้ดังขนาดไหนเมื่อพวกเขาอธิษฐาน แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ไม่ใช่ความดังของการตะโกนหรือถ้อยคำที่หลากหลาย แต่คือความเชื่อของคุณในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำของพระองค์ นั่นคือความมั่นใจของคุณในบุคคลที่คุณกำลังอธิษฐานด้วย

สิ่งนี้ทำให้คำอธิษฐานไม่เพียงแต่น่าตื่นเต้น แต่เป็นสิ่งที่เรียบง่าย นั่นคือสาระสำคัญของคำเตือนขององค์เจ้านายในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา พระองค์กล่าวว่า อย่า​พูด​พล่อยๆ ซ้ำ​ซาก เหมือน​บรร​ดา​คน​ต่าง​ชาติ ​เพราะ​เขา​คิด​ว่า​พูด​มาก​หลาย​คำ พระ​จึง​จะโปรด​ฟัง พระเจ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการฟัง

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์รู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรก่อนที่คุณจะขอพระองค์ (มัทธิว 6:8) ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะอธิษฐานเหมือนพระเยซู พระองค์อธิษฐานและทำอย่างเรียบง่าย จงระลึกถึงวิธีอธิษฐานอย่างเรียบง่ายที่พระองค์อธิษฐานที่หลุมฝังศพของลาซารัส พระคัมภีร์กล่าวว่า พระ​เยซู​แหงน​พระ​พักตร์​ขึ้น​ตรัส​ว่า ข้า​แต่​พระ​บิดา ข้า​พระ​องค์​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ที่​พระ​องค์​โปรด​ฟัง​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ทราบ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​ข้า​พระ​องค์​อยู่​เสมอ แต่​ที่​ข้า​พระ​องค์​กล่าว​อย่าง​นี้​ก็​เพราะ​เห็น​แก่​ฝูง​ชน​ที่​ยืน​อยู่​ที่​นี่ เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มาเมื่อ​ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า ลา​ซา​รัส ออก​มา​เถิด (ยอห์น 11: 41-43)

พระเยซูตรัสในมาระโก 11:23-24 พระองค์กล่าวว่า เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า ถ้า​ใคร​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า จง​ลอย​ลง​ทะเล​ไปและใจ​ไม่​สง​สัย แต่​เชื่อ​ว่า​จะ​เป็น​ไป​ตาม​ที่​สั่ง​นั้น ก็​จะ​เป็น​ไป​ตาม​นั้น​จริงๆ เพราะ​เหตุ​นี้ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เมื่อ​พวก​ท่าน​อธิษ​ฐาน​ขอ​สิ่ง​ใด จง​เชื่อ​ว่า​ได้​รับ แล้ว​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​นั้น นั่นไง! ดังนั้นจงทำให้คำอธิษฐานของคุณเรียบง่าย จงอธิษฐานด้วยความเชื่อ ด้วยความมั่นใจในความรักของพระบิดาที่มีต่อคุณและการรับประกันว่าจะฟังคุณเมื่อคุณอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์ซึ่งออกมาจากริมฝีปากของข้าพระองค์ในคำอธิษฐานที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวข้าพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่ในตัวข้าพระองค์ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของข้าพระองค์จากพระสิริสู่พระสิริ ในพระนามของพระเยซูเจ้า อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ฟิลิปปี 4:6; ลูกา 18:1; ยากอบ 5:15