จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2018

ทำเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้
DO IT, BECAUSE HE SAID IT

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง (ยากอบ 1:22)

Continue reading