อาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

ตระหนักถึงความสามารถของคุณในพระคริต์
BE CONSCIOUS OF YOUR ABILITY IN CHRIST

มิใช่เราจะคิดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 3:5)

Continue reading