พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2018

พันธสัญญาใหม่ในพระโลหิตของพระองค์
THE NEW TESTAMENT IN HIS BLOOD

หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกัน ตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา จงทำอย่างนี้ คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้ จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา” (1 โครินธ์ 11:25)

Continue reading