อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2018

เดินตามรอยพระบาทของพระองค์
WALKING IN HIS STEPS

เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ (1 เปโตร 2:21)

Continue reading