จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2018

พระเยซูคือพระเจ้าผู้สำแดงในเนื้อหนัง
JESUS IS GOD MANIFEST IN THE FLESH

“ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1)

Continue reading