พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2018

จุดประสงค์ที่สูงกว่ามาก
A MUCH HIGHER PURPOSE

“…เราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 1:3)

Continue reading