ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2018

การสามัคคีธรรมของเรากับพระองค์
OUR FELLOWSHIP WITH HIM

“…เราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์”(1 ยอห์น 1:3)

Continue reading