ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2018
มั่นใจในพระคำเหมือนเด็ก
Childlike Confidence In The Word

…ทำนองเดียวกัน คำของเราที่ออกจากปากของเรา …จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น (อิสยาห์ 55:10-11)
Continue reading