พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2018
สติปัญญาของผู้ชอบธรรม
The Wisdom Of The Just

เขาจะนำหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์และฤทธิ์เดชอย่างเอลียาห์ ให้พ่อกลับคืนดีกับลูก และคนที่ไม่เชื่อฟังให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า (ลูกา 1:17)

Continue reading