พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2018
พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า
The Word Of God Is God

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1)

Continue reading