เสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2018
นมัสการด้วยพระวิญญาณ
Worship In The Spirit

จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า (เอฟซัส 5:19 ถอดความ)

Continue reading