อาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2018
ชีวิตแห่งการครอบครอง
A Life Of Dominion

ด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เอง (1 ยอห์น 5:4)

Continue reading