จง​ชื่น​บาน​อยู่​เสมอ (1 เธสะโลนิกา 5:16 ฉบับ NIV)

เมื่อวานผ่านไปแล้ว และวันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง แต่วันนี้เป็นของคุณเพื่อให้คุณใช้ ดังนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดและจงชื่นชมยินดี อย่าดำเนินชีวิตในความเสียใจของเมื่อวานนี้หรือกลัวความไม่แน่นอนของวันพรุ่งนี้ ความเสียใจของเมื่อวานนี้และความกลัววันพรุ่งนี้เป็นศัตรูของความสุขของวันนี้ พระเจ้าต้องการให้คุณชื่นชมยินดีในวันนี้! ข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกว่า “จงชื่นบานอยู่เสมอ” สิ่งนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับเมื่อวานนี้หรือเลื่อนออกไปเป็นวันพรุ่งนี้ได้ มันมีขึ้นสำหรับตอนนี้ ไม่ว่าบางคนจะปฏิบัติต่อคุณดีหรือไม่ก็ตาม ก็จงชื่นชมยินดีเหมือนกัน

มันไม่สำคัญว่าคนที่คุณคิดว่าสามารถช่วยคุณได้จะหันหลังให้กับคุณ ก็จงชื่นชมยินดีต่อไป สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ไม่เคยบอกให้คุณไว้วางใจในมนุษย์อยู่ดี (สดุดี 118:8-9) ไม่ว่าจะมีเงินในบัญชีธนาคารของคุณหรือไม่ ถ้าคุณอนุญาตให้สถานการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณ หรือการกระทำของคนอื่นเป็นตัวกำหนดความชื่นชมยินดีของคุณ คุณก็ไม่ได้กำลังปฏิบัติตามพระคำ จงระลึกว่าพระพรเป็นของผู้ที่ทำหรือปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า (ยากอบ 1:22-25) พระคำกล่าวจง​ชื่น​บาน​อยู่​เสมอ (1 สะโลนิกา 5:16) ดังนั้นจงลงมือทำ

จงตัดสินใจว่าจะไม่มีอะไรที่จะเอาความชื่นชมยินดีของคุณไปได้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจ นี่เป็นความร่วมมือระหว่างคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์บอกคุณว่าต้องทำอะไร แต่คุณต้องตัดสินใจที่จะทำสิ่งเหล่านั้น ถ้าคุณพูดว่า “ฉันจะมีความชื่นชมยินดีเสมออย่างที่พระคำของพระเจ้าบอกโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์” พระองค์ก็จะช่วยคุณให้ทำได้

ใช่ การเป็นคริสเตียนนั้นมีการท้าทาย แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสใน ยากอบ 1:2 ว่า “เมื่อ​พวก​ท่าน​พบ​กับ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ต่างๆ ก็​จง​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​น่า​ยินดี​ยิ่ง” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “จงชื่นชมยินดี!” สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ แต่คือการตอบสนองของคุณต่อสิ่งเหล่านั้น คุณเกิดมาเป็นผู้ชนะและเป็นผู้มีชัย ไม่มีสิ่งใดในชีวิตนี้ที่จะทำร้ายคุณหรือทำให้คุณเป็นเหยื่อได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่​ว่า​ใน​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​นี้ เรา​เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต” (โรม 8:37) ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ชีวิตของฉันเป็นหีบห่อของความชื่นชมยินดีและความสุข เพราะว่าความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือกำลังของฉัน! โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ ฉันยังคงร่าเริงและอึกทึกไปด้วยการสรรเสริญ ด้วยการรู้ว่าฉันดึงเอาความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข ความสำเร็จ สุขภาพ และพระพรอื่นๆ ออกมาจากส่วนลึกภายในตัวฉัน ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม:ฟีลิปปี 4:4; อิสยาห์ 12:3;  โรม 14:17