ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า เรา​ผู้​ที่​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ ก็​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​นั้น​เข้า​ใน​การ​ตาย​ของ​พระ​องค์? เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว โดย​การ​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​การ​ตาย​นั้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​บิดา​ทรง​ให้​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​โดย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​แล้ว เรา​ก็​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน (โรม 6:3-4)

เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่า “…บัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์…” ในข้อพระคัมภีร์ข้างบน ซึ่งแตกต่างจากการจุ่มบางคนลงไปในน้ำเพื่อรับบัพติศมา การรับบัพติศมาในน้ำเป็นสัญลักษณ์เมื่อคุณจุ่มลงไปในน้ำในการรับบัพติศมา คุณกำลังป่าวประกาศว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการตายแทนและการถูกฝังของพระองค์ คุณได้ถูกนำออกมาจากน้ำแบบเดียวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์

หัวข้อในโรม 6 ไม่ใช่การบัพติศมาด้วยน้ำ แต่คือการจุ่มผู้เชื่อเข้าไปในพระคริสต์ เป็นการป่าวประกาศของเขาถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์และความเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ ใน 2 โครินธ์ 5:17 อัครทูตเปาโลใช้คำว่า “ในพระคริสต์” เมื่อเขาป่าวประกาศว่า “ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น” คุณกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์! พระเจ้าเห็นคุณในพระเยซูคริสต์ เมื่อเราพูดว่าเราอยู่ในพระคริสต์ มันไม่เหมือนกับการมีอะไรบางอย่างอยู่ในภาชนะ แต่หมายความว่าเรารวมเป็นหนึ่งแบบแบ่งแยกไม่ได้กับพระองค์ ร่วมกับพระองค์ในพระวิญญาณองค์เดียว (1 โครินธ์ 6:17)

เอเฟซัส 5:30 กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ ของเนื้อหนังของพระองค์และของกระดูกของพระองค์” พระเยซูตรัสว่า “เรา​เป็น​เถา​องุ่น พวก​ท่าน​เป็น​แขนง” (ยอห์น 15:5) ซึ่งหมายความว่าเรามีสายพันธุ์เดียวกันกับพระองค์ คุณเป็นการสำแดงออกของพระคริสต์ นี่คือวิธีที่คุณควรและต้องคิด 1 โครินธ์ 12:13 กล่าวว่า “เรา​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​ใน​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​เข้า​เป็น​กาย​เดียว​กัน…” กายนั้นคือพระคริสต์

ตอนนี้คุณได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์แล้ว พระคัมภีร์บอกให้ดำเนินตามนั้น “…​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน” (โรม 6:4) จงเดินอย่างกล้าหาญ จงปราศจากความกลัวอย่างสิ้นเชิงด้วยการรู้ว่าคุณและพระคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกัน กับพระองค์ คุณจะไม่มีทางพ่ายแพ้ แต่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์อย่างแบ่งแยกไม่ได้ เพราะว่าฉันมีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวและมีชีวิตอยู่ในพระองค์! ฉันเป็นศูนย์รวมและการสำแดงออกของพระสิริและความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบแบ่งแยกไม่ได้กับพระองค์ทำให้ฉันเหนือธรรมชาติ สามารถต้านทานต่อความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และความอ่อนแอได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็กล้าหาญและปราศจากความกลัว! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:กิจการ 17:28:1 โครินธ์ 12:13; กาลาเทีย 3:27