เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ผู้​ตรัส​ว่า​ให้​ความ​สว่าง​ส่อง​ออก​มา​จาก​ความ​มืด ทรง​ส่อง​สว่าง​เข้า​มา​ใน​ใจ​ของ​เรา เพื่อ​ให้​เรา​มี​ความ​สว่าง​แห่ง​ความรู้​ถึง​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า ที่​ปรา​กฏ​บน​พระ​พักตร์​ของ​พระ​คริสต์ (2 โครินธ์ 4:6)

ใน ฮาบากุก 2:14 พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​พิภพ​จะ​เต็ม​ไป​ด้วยความ​รู้​ใน​เรื่อง​พระ​สิริ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ ดัง​น้ำ​ที่​เต็ม​ทะเล” และข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา…” ความสว่างของพระองค์อยู่ในใจของคุณ หลังจากนั้นจึงกล่าวต่อไปว่าทำไมความสว่างนั้นจึงอยู่ในใจของคุณ นั่นคือ “…เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์”

ข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้สำแดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความรู้เรื่องพระสิริของพระเจ้าจะปกคลุมแผ่นดินโลก ความรู้นี้มาผ่านทางการรู้จักพระเยซูคริสต์และได้ถูกประทานให้แก่เราซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความสว่างของพระองค์ พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดาว่า “…พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​เป็น​ความ​จริง” (ยอห์น 17:17) ใน ยอห์น 1:9 พระองค์กล่าวว่า “ความ​สว่าง​แท้​ที่​ทำ​ให้​มนุษย์​ทุก​คน​เห็น​ความ​จริง​ได้​นั้น​กำ​ลัง​เข้า​มา​ใน​โลก” พระคำของพระองค์เป็นความสว่างที่แท้จริง ดังนั้นเมื่อพระคำกล่าวว่า “​พระ​เจ้า​ผู้​ตรัส​ว่า​ให้​ความ​สว่าง​ส่อง​ออก​มา​จาก​ความ​มืด ทรง​ส่อง​สว่าง​เข้า​มา​ใน​ใจ​ของ​เรา” นี่กำลังบอกเราว่าตอนนี้เรามีความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าอยู่ในตัวเราแล้ว

นี่หมายความว่ายิ่งคุณมีความรู้เรื่องพระเจ้ามากเท่าไร คุณก็ยิ่งส่องสว่างมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งคุณรู้จักพระองค์น้อยเท่าไร คุณก็ยิ่งกระจายความสว่างของพระองค์น้อยลงเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่คุณต้องจริงจังกับพันธกิจของพระคำในชีวิตส่วนตัวของคุณ ผ่านทางการศึกษาและใคร่ครวญพระคำ พระสิริก็จะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณ และคุณก็ยังคงเปล่งประกายด้วยความชอบธรรมของพระองค์

พระเจ้าไม่ได้มีแผนการให้มนุษย์เติบโตขึ้น แล้วก็แก่ และตาย นั่นเป็นผลของคำสาปแช่ง แต่พระเยซูได้นำพระพรมาให้ พระองค์นำสภาพ​อมตะ​มา (2 ทิโมธี 1:10) ซึ่งถูกเปิดเผยผ่านทางความรู้ของพระเจ้าในพระคริสต์ ยิ่งไปกว่านั้นผ่านทางความรู้นี้ คุณก็จะได้รับการฟื้นฟู สดชื่น และได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่

อธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงชอบธรรม ขอบพระคุณที่พระคำของพระองค์คือความสว่างของข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ใช้นำทางตลอดชีวิต ขณะที่ข้าพระองค์เพิ่มพูนความรู้ในพระคำของพระองค์และใคร่ครวญในสิ่งเหล่านั้น ความเชื่อของข้าพระองค์ก็ถูกปลุกเร้าขึ้น และข้าพระองค์ก็ถูกชี้นำโดยพระวิญญาณให้ขึ้นไปข้างบนและก้าวไปข้างหน้าในชีวิต ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:มัทธิว 5:15-16; อิสยาห์ 60:2; สดุดี 119:105