ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ตรึง​เนื้อ​หนัง​ไว้​ที่​กาง​เขน​พร้อม​กับ​ราคะ​และ​ตัณ​หา​แล้ว (กาลาเทีย 5:24)

ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราไม่มีพื้นที่สีเทา นั่นคือถ้าคุณเป็นของพระคริสต์ คุณก็ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว แล้วทำไมคริสเตียนบางคนยังคงต่อสู้ดิ้นรนด้วยการพยายามตรึงเนื้อหนังล่ะ? นั่นเป็นเพราะว่าซาตานได้โกหกพวกเขา และพวกเขาก็เชื่อเนื่องจากพวกเขาไม่รู้พระคำของพระเจ้า

ซาตานอาจเยาะเย้ยคุณด้วยการพูดว่า “ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่แท้จริง คุณจะไม่โกหกเมื่อวานนี้!” สิ่งนี้ไม่ควรลดความเชื่อมั่นของคุณลงทันทีและบั่นทอนความเชื่อและความกระตือรือร้นที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณลง จงระลึกถึงสิ่งที่ซาตานเป็น นั่นคือผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา มันเป็นผู้หลอกลวงและผู้กล่าวหาประชากรของพระเจ้า (วิวรณ์ 12:10)

ถ้าคุณยกขึ้นเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และทันใดนั้นซาตานก็เตือนให้คุณระลึกถึงบางสิ่งที่คุณทำผิด ก็อย่าเอามือลงและเริ่มร้องไห้ และรู้สึกสงสารตัวเอง แต่จงนมัสการมากขึ้นและพูดว่า “พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากการอธรรมทั้งปวง”

อย่าอนุญาตให้ซาตานหลอกลวงคุณให้คิดว่าคุณไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงเนื่องจากคุณได้ทำบางสิ่งที่ผิด ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณก็เป็นคริสเตียนที่แท้จริง! สิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้ก็คือให้คุณดำเนินชีวิตออกมาจากธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณ จงเดินในพระวิญญาณและในความชอบธรรม จงดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า เพราะว่านั่นคือชีวิตของคุณ

จงพูดกับตัวเองบ่อยๆว่า “ฉันเป็นของพระวิญญาณและฉันถูกปกครองและชี้นำโดยพระคำ” จงศึกษาและอยู่ในพระคำของพระเจ้า และคุณจะดำเนินชีวิตอยู่เหนือการหลอกลวง การงานและการควบคุมของซาตาน ยิ่งคุณศึกษา ฟัง และใคร่ครวญพระคำมากเท่าไร คุณก็ยิ่งดำเนินตามที่พระคำบอกคุณ เพราะว่าพระคำมีฤทธิ์อำนาจในการผลิตสิ่งที่พระคำกล่าวถึงในตัวคุณ

โดยผ่านทางพันธกิจของพระคำ คุณจะได้รับการเสริมกำลัง หนุนใจ ความเชื่อของคุณจะถูกปลุกเร้า และคุณจะเติบโตอย่างมั่นคงในพระคริสต์ ยิ่งคุณเติบโตขั้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า ในพระคุณและความรู้ในพระคำของพระองค์มากเท่าไร คุณก็จะพบความบาปน้อยลงในชีวิตของคุณ เพราะว่าบาป​จะ​ไม่​ครอบ​งำ​พวก​ท่าน​ต่อ​ไป (โรม 6:14)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม ทำให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณและความเชื่อของข้าพระองค์ได้ถูกปลุกเร้าให้กระทำการดี ข้าพระองค์หยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระคำ ด้วยการสำแดงออกถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระวิญญาณในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 8:8-9; กาลาเทีย 5:16; 1 โครินธ์ 6:9-11