และ​พวก​ผู้​ใหญ่​ของ​พวก​ยิว​ก็​ได้​ทำ​การ​ก่อ​สร้าง​ให้​ก้าว​หน้า​ไป ตาม​การ​เผย​พระ​วจนะ​ของ​ฮัก​กัย​ผู้​เผย​พระ​วจนะ และ​เศ​คา​ริ​ยาห์บุตร​อิด​โด พวก​เขา​สร้าง​เสร็จ​ตาม​พระ​บัญ​ชา​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​อิส​รา​เอล และ​ตาม​กฤษ​ฎีกา​ของ​ไซ​รัส​และ​ดา​ริ​อัส​และ​อาร​ทา​เซอร์​ซีส​กษัตริย์​แห่ง​เปอร์​เซีย (เอสรา 6:14)

ฉบับ The New International Version แปลข้อพระคัมภีร์ข้างบนว่า “ดังนั้นพวกผู้ปกครองของชาวยิวยังคงสร้างต่อไปและเจริญรุ่งเรืองภายใต้การเทศนาของฮักกัย ผู้เผยพระวจนะ และเศคาริยาห์ เชื้อสายของอิดโด…” สังเกตว่าผู้เผยพระวจนะ 2 คนนี้ ฮักกัยและเศคาริยาห์นำพระคำของพระเจ้ามาให้แก่พวกเขา และผลที่ตามมาก็คือประชาชนได้รับการหนุนใจ และพวกเขาก็เติบโตขึ้นและทวีคูณ

นั่นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ ซึ่งบอกเราถึงสถานที่ของพระคำ นั่นคือความสำคัญและฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงแห่งพระคำของพระเจ้า มันไม่แตกต่างอะไรว่าคุณกำลังทำธุรกิจหรือเป็นนักเรียน โดยไม่คำนึงถึงอาชีพของคุณ คุณจำเป็นต้องได้รับพระคำเพื่อชีวิตของคุณ ไม่มีสิ่งใดทดแทนสิ่งนี้ได้ คุณต้องเรียนรู้และใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าต่อไปเพื่อคำแนะนำ การหนุนใจ และความเข้มแข็ง ผ่านทางพันธกิจของพระคำ สติปัญญาและทักษะที่คุณต้องการในระดับต่อไปจะถูกถ่ายเทให้แก่คุณ พระคำช่วยสร้างวิญญาณของคุณให้แข็งแกร่งเพื่อให้คุณสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและชนะในทุกสถานการณ์

พระเจ้ามีแผนสำหรับความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอน พระองค์ได้จัดเตรียมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคุณอย่างเพียงพอ แต่พระองค์ไม่ได้ทำอะไรแยกจากพระคำของพระองค์ ใน 3 ยอห์น 1:2 พระองค์กล่าวว่า “ท่าน​ที่​รัก ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​ขอ​ให้​ท่าน​มี​สุข​ภาพ​แข็ง​แรง และ​มี​ความ​สุข​ความ​เจริญ​ทุก​อย่าง ดัง​ที่​จิต​ใจ​ของ​ท่าน​กำ​ลัง​เจริญ​อยู่​นั้น” จิตใจของคุณเจริญรุ่งเรืองผ่านทางการตั้งใจใคร่ครวญพระคำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันยอมจำนนต่อพันธกิจของพระคำของพระเจ้าในชีวิตของฉัน ฉันเป็นเชื้อสายของอับราฮัม ได้รับการอวยพรให้เป็นพระพร และฉันเจริญรุ่งเรืองโดยพระคำ ในนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ทิโมธี 4:15; กิจการ 20:32