ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2017
ทายาทของความรุ่งเรือง
Heirs Of Prosperity
“และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

Continue reading