อาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2017
ผู้รับการเจิมของพระองค์
Bearers Of His Anointing
“แต่พระเยซูตรัสว่า “มีคนหนึ่งแตะต้องตัวเรา เพราะเรารู้สึกได้ว่าฤทธิ์ซ่านออกจากตัวเรา” (ลูกา 8:46)

Continue reading