พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2017
พระองค์ทรงเป็นทั้งสิ้นที่คุณต้องการ
He’s All You Need
“เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด” (ยอห์น 3:34)

Continue reading