จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2017
ถูกส่งออกไปในนามของพระองค์
Sent In His Name
“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา..”. (ยอห์น 14:26)

Continue reading