อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2017
ทดสอบวิญญาณ
Test The Spirits
“ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อทุกๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลก” (1 ยอห์น 4:1)

Continue reading