จันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2017
ชีวิตแห่งพระสิริ
A Life Of Glory
“เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์” (ยอห์น 17:22)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2017
เลือกที่จะดีเลิศ
Choose To Be Excellent
“เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ เป็นคนไม่มีที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์” (ฟีลิปปี 1:10)

Continue reading


เสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2017
สมบัติที่ดีในวิญญาณของคุณ
The Good Treasures In Your Spirit
“จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2017
สำแดงออกความรักของพระองค์
Demonstrating His Love
“และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งๆ ขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้าน” (ฟีลิปปี 1:9)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2017
สิ่งที่ดีที่สุดของพระวิญญาณ
A Premium On The Spirit
“เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต” (1 ทิโมธี 4:8)

Continue reading