พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2017
มีพระคุณมากขึ้นสำหรับคุณ
There’s More Grace For You
“แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” (ยากอบ 4:6)

Continue reading


พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2017
พระคุณ: ของขวัญของพระเจ้าแก่คุณ
Grace: God’s Gift To You
“แต่ว่าพระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทาน” (เอเฟซัส 4:7)

Continue reading


อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2017
ไม่มีความจำเป็นที่จะร้องไห้
No Need To Cry
“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2 เปโตร 1:3)

Continue reading


จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2017
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
The Gift Of The Holy Spirit
“เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 2:38)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2017
ของประทานแห่งการสามัคคีธรรม
The Gift Of Fellowship
“พระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 1:9)

Continue reading