เสาร์ ที่ 30 กันยายน 2017
อธิษฐานมากขึ้น
Pray More
“จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน” (โรม 12:12)
Continue reading


ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2017
ยืนในที่ของคุณในฐานะนักอธิษฐานวิงวอน
Take Your Place AsAn Intercessor
“ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่งจะตัดสินให้เราทั้งสองได้” (โยบ 9:33)
Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2017
รับเอา
Take Possession
“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2 เปโตร 1:3)
Continue reading


พุธ ที่ 27 กันยายน 2017
ยึดพระคุณของพระองค์ไว้
Latch On To His Grace

“แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้น ก็ไม่ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมด ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำ แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำ” (1 โครินธ์ 15:10)
Continue reading


อังคาร ที่ 26 กันยายน 2017
ทูตสวรรค์เชื่อฟังเรา
Angels Answer To Us
“พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนัก เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์” (ฮีบรู1:4)
Continue reading