เสาร์ ที่ 9 กันยายน 2017
เต็มด้วยผลแห่งความชอบธรรม
Filled With The Fruits Of Righteousness
“และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้า” (ฟีลิปปี 1:11)
Continue reading