พุธ ที่ 6 กันยายน 2017
พระองค์ทรงนำคุณออกจากปัญหา
He Brings You Out Of Trouble
ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:7)
Continue reading