ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2017
ไม่นับความยากลำบาก
The Adversities Don’t Count
“และท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลย สิ่งนี้เป็นหลักฐานแห่งความพินาศต่อพวกเขา แต่เป็นหลักฐานแห่งความรอดของพวกท่าน และการดังกล่าวมาจากพระเจ้า” (ฟีลิปปี 1:28)
Continue reading